North County Bass Club

Jun 17th Diamond Valley Tournament

Day 1Day 2
Name Shirt Fish Big Fish Weight Shirt Fish Big Fish Weight Total Points
1 Jerry Hobart Yes 5/2 5.13 17.04 No 0/0 0.00 0.00 16.54 66
2 Ralph Huberts Yes 5/0 0.00 15.51 No 0/0 0.00 0.00 15.51 58
3 Herman De La Garza Yes 5/0 0.00 13.63 No 0/0 0.00 0.00 13.63 54
4 Tyler Huberts Yes 5/1 0.00 13.86 No 0/0 0.00 0.00 13.61 52
5 James Fenney Jr. Yes 5/1 0.00 13.73 No 0/0 0.00 0.00 13.48 49
6 James Fenney III No 5/0 0.00 12.37 No 0/0 0.00 0.00 12.37 44
7 Chris Stockdale No 5/0 0.00 11.70 No 0/0 0.00 0.00 11.70 42
8 Bryan Mudd No 5/0 0.00 11.57 No 0/0 0.00 0.00 11.57 40
9 Anthony Umhra Yes 3/0 0.00 7.23 No 0/0 0.00 0.00 7.23 29
10 Adam Huberts No 2/0 0.00 4.57 No 0/0 0.00 0.00 4.57 20
11 Derek ? No 2/0 0.00 3.66 No 0/0 0.00 0.00 3.66 17
12 RJ Nevarez No 1/0 2.64 2.64 No 0/0 0.00 0.00 2.64 11
13 Jordan Umhra Yes 1/0 2.44 2.44 No 0/0 0.00 0.00 2.44 10
14 Natalie Pompa No 1/0 0.00 1.90 No 0/0 0.00 0.00 1.90 7