North County Bass Club

Apr 15th San Vicente Tournament

Day 1Day 2
Name Shirt Fish Big Fish Weight Shirt Fish Big Fish Weight Total Points
1 Jacob Melrose No 5/0 4.40 19.92 No 0/0 0.00 0.00 19.92 62
2 Anthony Umhra No 5/0 5.05 18.53 No 0/0 0.00 0.00 18.53 59
3 Hayden Heck No 5/0 4.65 16.14 No 0/0 0.00 0.00 16.14 54
4 Tyler Huberts No 5/0 5.50 14.84 No 0/0 0.00 0.00 14.84 56
5 Dan Furlong No 5/0 3.75 13.29 No 0/0 0.00 0.00 13.29 47
6 Michael Mclernon Yes 5/0 0.00 12.84 No 0/0 0.00 0.00 12.84 47
7 Chris Stockdale No 5/0 3.28 12.56 No 0/0 0.00 0.00 12.56 43
8 Chris Mitchell Yes 5/1 3.79 12.11 No 0/0 0.00 0.00 11.86 42
9 Herman De La Garza No 5/0 0.00 10.93 No 0/0 0.00 0.00 10.93 37
10 Ralph Huberts Yes 5/0 0.00 10.53 No 0/0 0.00 0.00 10.53 37
11 Jordan Umhra No 5/0 0.00 10.21 No 0/0 0.00 0.00 10.21 32
12 Billy Geisel No 5/0 0.00 8.53 No 0/0 0.00 0.00 8.53 29
13 Jerry Hobart Yes 5/0 3.82 8.41 No 0/0 0.00 0.00 8.41 28
14 Andy South No 5/0 0.00 8.06 No 0/0 0.00 0.00 8.06 25
15 Ken Berthelot No 3/0 3.54 7.31 No 0/0 0.00 0.00 7.31 18
16 Kimberly De La Garza Yes 2/0 4.67 5.69 No 0/0 0.00 0.00 5.69 16
17 Tom Larson No 0/0 0.00 0.00 No 0/0 0.00 0.00 0.00 2